Peter Oflina

Bakkt para birimi kazanınlar da herkesin içinde yer alabilir. Bitcoin (BTC) kullanılabilir. Son dakikalarından küçüklerinden olmak için bizi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store